Sistem Pendidikan


Sistem pendidikan SD Islam Al Azhar 11 berpegang teguh pada konsep pendidikan Islam yang mengacu pada Alquran dan Hadits. Guna memudahkan strategi pendidikan tersebut SD Islam Al Azhar 11 memadukan dengan pendekatan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada proses critical thingking, collaborative, creative, communication. Di mana setiap materi diawali dengan pendalaman muatan iman dan taqwa.

 

Adapun konsep pendidikan di SD Islam Al Azhar 11 sebagai berikut:

 

Kelas 1-3

Fokus pada pengembangan diri, artinya peserta didik dibekali soft skill yang mumpuni yang dikemas dengan fun learning. Hal ini dikarenakan masa tersebut merupakan masa peralihan perkembangan pendidikan dari taman kanak-kanak menuju sekolah dasar. Untuk itu, sekolah perlu mewadahinya agar masa peralihan itu berjalan dengan baik sehingga adaptasi peserta didik berjalan sesuai target.

 

Kelas 4-6

Fokus pada eksplorasi diri, di mana peserta didik tidak hanya dibekali soft skill namun juga ditunjang dengan sistem pendidikan yang menstimulus peserta didik untuk dapat melakukan proses krativitas, berkomunikasi efektif, kritis, dan dapat berkolabarasi yang dilandasi pemahaman disiplin ilmu dengan pendekatan saintifik.

CHARACTER BULDING

× Hubungi Kami